1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii (dalej KPH) z siedzibą w Warszawie, adres ul. Solec 30a, 00-403 Warszawa KRS 00001111209, e-mail: info@popierwszenieszkodzic.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów KPH, to jest realizacji celów statutowych w interesie społecznym, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO;

3) Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy będą tego wymagały przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przypadków w których korzystamy z usługodawców dostarczających narzędzia techniczne do obsługi naszych przedsięwzięć;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia działań wynikających z prowadzonej inicjatywy, nie dłużej niż przez 10 lat;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; w tym celu proszę się kontaktować: e-mail info@popierwszenieszkodzic.pl, tel. 22 423 64 38;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych było dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy; jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.